હું મદદ કરવા માંગો છો, તમે જેથી ખરાબ રીતે સમાપ્ત થાય ભારતીય ગાંડ વાત છે કે જે જોય

જોવાઈ: 1945
મને ખબર વિશે ભારતીય ગાંડ વાત એક અથવા બે વસ્તુ બનાવવા માટે કેવી રીતે એક વ્યક્તિ ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેક, તેથી મારી સૂચનો અનુસરો, અને હું તમને બનાવવા પડશે સૌથી મોટી છે, ખૂબ સખત માં તમારા સમગ્ર જીવન.